SK

Turistická mapa SR

Hiking Map Slovakia

Turistická mapa SR

Wanderkarte Slowakei

Turistická mapa ČR

Hiking Map Czechia

Turistická mapa ČR

Wanderkarte Tschechien

Turistická mapa Rakúsko

Hiking Map Austria

Turistická mapa Rakousko

Wanderkarte Österreich

Turistická mapa Švajčiarsko

Hiking Map Switzerland

Turistická mapa Švýcarsko

Wanderkarte Schweiz

iPhone aplikácia

iPhone app

iPhone aplikace

iPhone App

Slovensko Slovakia Slovensko Slowakei
Česko Czechia Česko Tschechien
Rakúsko Austria Rakousko Österreich
Švajčiarsko Switzerland Švýcarsko Schweiz

Aplikácia obsahuje podrobnú offline topografickú mapu s turistickými chodníkmi, bodmi, vrchmi, atď. Zobraziť si ju môžete v 2D a 3D móde, teraz aj so satelitnou podkladovou mapou. Svoje prejdené trasy si môžete nechať nahrávať a aplikácia Vám ich potom zobrazí na mape, vypočíta rôzne štatistiky + vykreslí výškove profily. Nahraté trasy sú ukladané vo formáte GPX a môžete si ich jednoducho preniesť do počítača.

Hlavné funkcie aplikácie:

 • zobrazenie aktuálnej pozície na mape,
 • 3D zobrazenie mapy,
 • hybridná satelitná mapa,
 • nahrávanie trasy (aj na pozadí),
 • vyhľadávanie na mape (vyžaduje pripojenie na internet),
 • ukazateľ aktuálnej orientácie iPhonu (pri aktuálnej polohe),
 • zobrazenie GPS súradnic, nadmorskej výšky a presnosti GPS,
 • štatistiky o nahratých trasách
 • prejdená vzdialenosť, čas, prevýšnie,
 • vykreslenie výškových profilov trás,
 • nahraté trasy sú pre ďalšie spracovanie ukladané vo formáte GPX a do počítača sa dajú jednoducho preniesť cez iTunes,
 • automatické vypnutie nahrávania trasy po zadanej dobe (napr. 2 hodiny),
 • automatické vypnutie nahrávania, ak úroveň batérie klesne pod určitú úroveň,
 • nastavenie požadovanej presnosti GPS (nižšia presnosť predĺžuje výdrž batérie).

Aplikace obsahuje podrobnou offline topografickou mapu s turistickými stezkami, body, vrchy, atd.. Zobrazit si ji můžete ve 2D a 3D módu, nyní i se satelitní podkladovou mapou. Své projeté trasy si můžete nechat nahrávat a aplikace Vám je pak ukáže na mapě, vypočítá různé statistiky + vykreslí výškové profily. Nahrány trasy jsou ukládány ve formátu GPX a můžete si je jednoduše přenést do počítače.

Hlavní funkce aplikace:

 • zobrazení aktuální pozice na mapě,
 • 3D zobrazení mapy,
 • hybridní satelitní mapa (vyžaduje připojení na internet),
 • nahrávání trasy,
 • statistiky o nahraných trasách
 • ujetá vzdálenost, čas, převyšeni, vykreslení výškových profilů,
 • vyhledávání na mapě (vyžaduje připojení na internet),
 • ukazatel aktuální orientace iPhonu,
 • zobrazení GPS souřadnic, nadmořské výšky a přesnosti GPS,
 • nahrané trasy jsou pro další zpracování ukládány ve formátu GPX a do počítače se dají jednoduše přenést přes iTunes,
 • automatické vypnutí nahrávání trasy po zadané době (např. 2 hodiny),
 • automatické vypnutí nahrávání, pokud úroveň baterie klesne pod určitou úroveň,
 • nastavení požadované přesnosti GPS (nižší přesnost prodlužuje výdrž baterie).

Application displays a detailed offline topographical map with hiking trails, points, hills, etc. You can view it in 2D and 3D mode, now also with a satellite base map. You can record your tracks and the application will then render them on the map, calculate various statistics and height profiles. Recorded tracks are saved in GPX format and you can easily transfer them to your computer.

Main features:

 • displaying current position on the map,
 • 3D map,
 • hybrid satellite map,
 • track recording,
 • search on the map (requires an Internet connection),
 • indicator of the iPhone's current orientation,
 • GPS coordinates, altitude and GPS accuracy display,
 • recorded tracks' statistics - distance covered, time, elevation,
 • tracks' height profiles rendering,
 • recorded tracks are saved in GPX format for further processing and can be easily transferred to a computer via iTunes,
 • track recording automatic shutdown after a specified time (e.g. 2 hours),
 • track recording automatic shutdown if the battery level drops below a certain level,
 • GPS accuracy setting (lower accuracy extends battery life).

Die App enthält offline topographische Karten mit bestehenden Wanderwegen, Bergspitzen, Höhenprofilen, Touristenorten, und vieles mehr. Sie können die Karte sowohl im 2D, als auch im 3D-Modus anzeigen, jetzt auch mit Satelliten-Hintergrundkarte. Die App kann Ihre Reise aufzeichnen, sowie Statistiken und Höhenprofile darstellen. Aufgezeichnete Strecken werden automatisch im GPX Format exportiert, damit sie einfach auf den Computer übertragen werden können.

App Features:

 • zeigt Ihre aktuelle Position auf der Karte an,
 • 3D Karte,
 • Hybride Satellitenkarte (benötigt eine Internetverbindung),
 • zeichnet Ihre Route auf,
 • sucht nach Orten auf der Karte (benötigt eine Internetverbindung),
 • Indikator für die aktuelle Richtung in die das iPhone zeigt,
 • zeigt aktuelle Koordinaten, Höhenangaben und Genauigkeit des GPS an,
 • berechnet Ihre Routenstatistik (zurückgelegte Strecke, Zeit und Höhenanstieg),
 • stellt Höhenprofile dar,
 • exportiert Ihre aufgezeichneten Routen im GPX Format, die dann einfach über iTunes auf den Computer transferiert werden können
 • schaltet Routenaufzeichnung automatisch nach einer definierten Zeit (z.B 2 Stunden) aus,
 • schaltet Routenaufzeichnung automatisch aus, wenn der Batterieladepegel unterhalb eines definierten Werts fällt,
 • justiert GPS Genauigkeit (geringere Genauigkeit verlängert die Batterielebensdauer).

Mapa v tejto aplikácii bola vygenerovaná na základe dát z projektu OpenStreetMap a tieto dáta sú pod (c) OpenStreetMap contributors. Dizajn mapy je pod (c) Daniel Tekel.

Dôležité upozornenie: Mapa v tejto aplikácii neobsahuje všetky existujúce turistické trasy a body (aktuálne je pokrytých asi 90% trás)! Z tohto dôvodu táto aplikácia určite nemôže slúžiť ako náhrada oficiálnej turistickej mapy. Autor aplikácie nepreberá žiadnu zodpovednosť za nepresnosti v mape. Podmienky použitia apky, Zásady ochrany osobných údajov.

Mapa v této aplikaci byla vygenerována na základě dat z projektu OpenStreetMap a tato data jsou pod (c) OpenStreetMap contributors. Design mapy je pod (c) Daniel Tekel.

Důležité upozornění: Mapa v této aplikaci neobsahuje všechny existující turistické trasy a body (aktuálně je pokryto asi 90% tras)! Z tohoto důvodu tato aplikace určitě nemůže sloužit jako náhrada oficiální turistické mapy. Autor aplikace nepřebírá žádnou odpovědnost za nepřesnosti v mapě. Podmínky pouzití apky, Zásady ochrany osobních údajů.

Map in this application was generated based on data from the OpenStreetMap project and this data is under (c) OpenStreetMap contributors. Map design is under (c) Daniel Tekel.

Important notice: The map in this application does not contain all existing hiking trails and points (currently about 90% of the trails are covered)! For this reason, this application certainly cannot substitute an official hiking map. The author of the application assumes no responsibility for inaccuracies in the map. Terms of use of the app, Privacy Policy.

Die Karten in dieser App wurde auf Basis des Kartenmaterials des OpenStreetMaps Projekt erstellt. Dieses Material wird unter (c) OpenStreetMap Contributors lizenziert. Die Kartenteile und das Design werden lizenziert von (c) Daniel Tekel.

Wichtige Warnung: Verwenden Sie diese App nicht als Ersatz für offizielle Wanderkarten in Ihrer Umgebung. Die Karte dieser App deckt etwa 90% der bestehende Wege ab. Der Autor dieser App übernimmt keine Haftung für mögliche Ungenauigkeiten des Kartenmaterials. Nutzungsbedingungen, Datenschutz-Bestimmungen.